ร้อยละความทันเวลาการส่งข้อมูล/ลงรับ pt.
จำแนกตามหน่วยบริการในอำเภอ


จังหวัด

อำเภอ

หน่วยบริการ

แสดงข้อมูลวันที่

ถึงวันที่