ร้อยละการลงรับข้อมูลตอบกลับผู้ป่วย
จำแนกตามหน่วยบริการ


จังหวัด

อำเภอ

หน่วยบริการ

แสดงข้อมูลวันที่

ถึงวันที่